Vind alle antwoorden op de meest gestelde vragen tijdens trainingen, tentoonstellingen, conferenties, conferenties…….

CO

Hoe kan CO-vergiftiging worden verklaard wanneer de woning is uitgerust met een zogenaamde luchtdichte boiler?

In de meeste gevallen is het intoxicatieprobleem te wijten aan een ontwrichting van het kanaal. In de meeste gevallen is de terminal losgeraakt. Dit kan het gevolg zijn van een probleem met de installatie (montage van het rookgasafvoerkanaal en de toevoer van verbrandingslucht) of een probleem dat optreedt als gevolg van een latere ingreep (bv. een dakwerker die tijdens de werken de montage van de terminal wijzigt).

In dit geval bereikt de verbrandingslucht het toestel niet meer op de correcte wijze, bijgevolg ontstaat er CO dat vervolgens in de woonruimte vrijkomt.

Is het aanbevolen een koolmonoxidedetector te gebruiken? Is dit soort sensoren betrouwbaar ? Waar moeten ze geplaatst worden?

Hun gebruik is aanbevolen maar :

  • Het blijft heel belangrijk attent te zijn op andere tekenen van intoxicatie;
  • De sensor mag in geen geval een vervanging worden van preventieve maatregelen (naleving van de voorschriften en goede praktijken voor de installatie, jaarlijks onderhoud).

Voor zover wij weten, is er weinig feedback over de betrouwbaarheid van sensoren bestemd voor het grote publiek.

Wat betreft de plaats van de sensor: men raadt aan deze in de buurt van het gastoestel te plaatsen. Een tweede sensor kan in de buurt van de kamers worden geplaatst.

Welke risico’s bestaan er op vlak van kortsluiting van de luchtstroming bij aanwezigheid van zowel een VMC als een aangesloten niet luchtdicht toestel?

Men herinnert eraan dat voorzichtigheid geboden is bij gebruik van een VMC (gecontroleerd mechanisch ventilatiesysteem) naast verwarmings- en ECS-apparatuur geïnstalleerd in dezelfde woonruimte. Bij SF MVS hebben de luchtinlaten immers niet de nodige dimensies om voldoende toevoer van verbrandingslucht voor een aangesloten toestel met verbrandingscircuit toe te laten.

Indien er een niet luchtdicht verbrandingstoestel is aangesloten en de kamer een directe luchttoevoer heeft, kan deze de toevoer van verse lucht naar de andere kamers kortsluiten (de toevoer van verse lucht in de kamers zou bijvoorbeeld onvoldoende zijn indien de woonkamer is uitgerust met een verbrandingstoestel en een directe luchttoevoer heeft).

Tenslotte kan de werking van de mechanische ventilatie een inversie van de trek in het aangesloten verbrandingssysteem veroorzaken.

ventilatiesystemen

Is het verplicht de ventilatiesystemen te laten reinigen na renovatiewerkzaamheden?

Bij renovatie van een gebouw is er geen wettelijke verplichting om de ventilatiesystemen te reinigen. Maar het is een kwestie van gezond verstand: de bescherming en vervolgens de reiniging van de luchtinlaten, de afzuigeenheden en de ventilatie-eenheid voorkomt de ophoping van stof in het systeem.

Is het gebruik van het ventilatiesysteem in de woning relevant voor de luchtverversing tijdens de bouwfase? 

Nee. Aanbevolen wordt de woning tijdens de bouw te ventileren/verluchten om verontreiniging door schadelijke stoffen te voorkomen. Het is wel noodzakelijk op cruciale momenten van de bouwfase (fasen met veel vocht, stof en chemisch verontreinigende stoffen) een tijdelijk ventilatiesysteem of tijdelijke luchtverversing te gebruiken om het definitieve ventilatiesysteem niet te verontreinigen.

Heeft het voor de BLK  zin om oude vloeren in een huis te vervangen?

Als u thuis een oud vinyl heeft liggen, hou die dan! Het heeft immers al de tijd gehad om alle vervuilende stoffen uit te stoten. Als u wil overstappen op een ander type bevloering, kies dan voor emissiearme materialen.

Is ventilatie via het openen van een venster voldoende om een goede BLK van een woning te waarborgen? 

Nee, dit is niet genoeg om een goede BLK te garanderen. Een goede BLK vereist gecontroleerde luchtverversing, via een goed ontworpen en geïmplementeerd ventilatiesysteem.

 

Zijn gipsplaatmaterialen bron van schimmelgroei bij vochtigheid? 

De ontwikkeling van schimmels is te wijten aan condensatieverschijnselen aan de oppervlakte veroorzaakt door onvoldoende luchtverversing, lage temperatuur van de wanden (onvoldoende verwarming en/of koudebrug) en/of bronnen van overmatige waterdamp. Het materiaal is dus op zichzelf geen probleem, maar bevordert de schimmelgroei.

Hoe ongezond is formaldehyde in MDF- en spaanplaten?

Bij bouwen of verbouwen wordt er vaak gebruik gemaakt van MDF- en OSB platen, dit zijn vezelplaten. Deze platen worden gebruikt als bouw- of decoratiemateriaal en kunnen onbehandeld of behandeld zijn, bv. gelakte binnendeuren. Afhankelijk van hun samenstelling, kunnen deze materialen formaldehyde bevatten omwille van de lijm die erin gebruikt wordt.

WEBINAR | RE2020 : BLK en VMC/HVAC-audit

Wat is BLK?

De kwaliteit van de binnenlucht is een studie van de comfortparameters en de samenstelling van de lucht in gesloten omgevingen om de gezondheid van de gebruikers te waarborgen.

 

 

Is de BLK veranderd door, bijvoorbeeld, virussen in de luchtwegen?

Ja, als gevolg van het nieuws van de laatste twee jaar hecht men meer belang aan het nut van werkende ventilatiesystemen.
De afgelopen 15 jaar heeft één op de twee ventilatiesystemen niet gefunctioneerd, en als we erin slagen een regelgevingssysteem in te voeren dat nazicht en/of renovatie verplicht stelt, zal dat een grote stap voorwaarts zijn.

Wat zijn de gevolgen en gevallen van niet-conforme drukmetingen?

Een non-conformiteit zal dan worden aangegeven, en deze non-conformiteit zal worden vermeld op het certificaat van overeenstemming met de energie- en milieuvoorschriften.

Een operator, erkend door het met de bouw belaste ministerie, zal deze non-conformiteit zelf moeten controleren.

Vervolgens brengt hij een verslag uit met een expliciete verklaring waarin wordt geconcludeerd of het systeem conform of niet-conform is.

Hoe kunnen we het gebrek aan operatoren verhelpen?

De RE2020 is verplicht voor alle bouwvergunningen die op 1 januari 2022 worden ingediend, dus rond juni zullen de operatoren worden erkend door het ministerie dat met de bouw is belast.
Bovendien zijn de opleidingsorganisaties bezig met het opzetten van de opleidingen die zij aan de overheidsadministratie zullen voorleggen om te worden erkend als kwalificerende opleidingen.
De eerste operatoren zullen dus in het eerste kwartaal van 2022 beschikbaar zijn, en sommigen van hen zullen hun opleiding alleen hoeven bij te werken omdat ze al op deze gebieden zijn opgeleid.

 

 

Webinar | Ventilatie en renovatie in woongebouwen

Wat is VMR?

Mechanische verspreide ventilatie bestaat uit één luchtafzuiging per vochtige ruimte wanneer het moeilijk is een aeraulisch systeem te installeren omdat de ruimten te ver uit elkaar liggen.

 

 

Hoe werkt het?

Elke afzuigkap moet op de buitenlucht worden aangesloten, zodat de lucht buiten het gebouw wordt afgezogen.

Deze kan worden gebruikt als piekluchtstroom, d.w.z. een extra luchtstroom voor een belangrijkere luchtafvoer, we zullen hem nodig hebben bij het koken bijvoorbeeld.

Wat is VMC?

Gecontroleerde mechanische ventilatie is een toestel dat zorgt voor de verversing van de lucht in ruimten.

Hoe onderhoud je een VMC?

Dit hangt af van het aanwezig zijn van ventilatie met enkele stroom of dubbele stroom.

Voor enkel stroom is een eenvoudig onderhoud van de afzuigeenheden voldoende.

Voor de dubbele stroom is het in hoofdzaak noodzakelijk de filters te vervangen, de luchtroosters regelmatig te onderhouden en tenslotte is een onderhoudsbeurt ook noodzakelijk op de rigide of halfrigide kanalisaties.

 

 

Is er een wettelijke onderhoudsplicht?    

Er is geen verplichting om uw VMC te onderhouden, behalve voor collectieve huisvesting.

De VMC moet C4 zijn, dit is een term om uit te leggen dat de VMC in staat moet zijn om rook bij 400 graden gedurende een half uur af te zuigen en om in geval van brand in één van de woningen het risico van rookverspreiding van de ene naar de andere woning te beperken.

In dat geval is een jaarlijks onderhoud vereist.

Welk type VMC moet worden gebruikt voor renovatie? Enkele stroom of dubbele stroom?

Men dient met meerdere zaken rekening te houden, het gebouw waar ik mij in bevind? De beschikbare ruimte? Welke type efficiënte renovatie voer ik uit? Een globale of niet? Ben ik in staat om een voldoende luchtdichtheid te bereiken? Welk prestatieniveau wil ik bereiken? Mijn financiële middelen?

Dit zijn de vragen die in de diagnosefase moeten worden gesteld om te rechtvaardigen of gebruik moet worden gemaakt van enkelvoudige of dubbele stroom.