Binnen het ventilatieprincipe van gebouwen wordt de buitenlucht beschouwd als een bron van verse, ‘propere’ lucht. Hoewel de Brusselse buitenluchtkwaliteit reeds verbeterde, blijven de concentraties van bepaalde polluenten, waaronder piekpolluties van ozon (en zijn precursoren NOx en VOC) en fijnstof, zorgwekkend. Ventilatiesystemen spelen mogelijks een rol in het binnenbrengen van deze buitenluchtpolluenten met potentiële nadelige effecten voor de binnenluchtkwaliteit en de gezondheid van de bewoners tot gevolg. Dit project heeft als doel – in het kader van de binnenluchtkwaliteit – na te gaan: welke rol mechanische ventilatiesystemen spelen in het binnenbrengen van buitenluchtpolluenten| in hoeverre klassieke luchtfiltratie volstaat | wat de effectiviteit en meerwaarde is van doorgedreven filtratie en elektrostatische precipitatie als innovatieve techniek op het voorkomen van het binnendringen van buitenluchtpolluenten via ventilatie. Op deze vragen zal een antwoord geformuleerd worden vanuit in laboratorium metingen op de filters als onderdelen, in situ metingen op het ventilatiesysteem en zijn filters evenals in de binnenomgeving, en computermatige simulaties. De meerwaarde van de aanpak binnen dit project komt vooral voort uit het feit dat: er metingen worden gedaan met de natuurlijke polluentenbelading van de Brusselse buitenlucht, de filtratie-efficiëntie voor fijnstof bekeken wordt in een meetbereik van 10nm-10µm (PM10, PM2,5 & PM0,1) gebaseerd op aantallenconcentraties en er tevens gekeken wordt naar black carbon als polluent, de filtratie-efficiëntie wordt opgevolgd in functie van de tijd en er tevens ook gekeken wordt naar afvang en het binnenbrengen van chemische polluenten (O3, NOX en VOC) door filters en ventilatiesystemen. De verworven kennis zal aangewend worden voor:

  • het opstellen van een beslissingsboom die toelaat de geschikte techniek te selecteren in functie van de benodigde graad van filtratie/zuivering
  • het definiëren van een risicobeheerstrategie op vlak van ventilatie bij piekpolluties in de buitenlucht
  • het formuleren van aanbevelingen rond onder andere onderhoud en slimme ventilatiestrategieën in een stedelijke omgeving.
De impact van filtering en luchtzuivering van de ingevoerde buitenlucht in woongebouwen en de invloed ervan op de binnenluchtkwaliteit

Je zou ook interesse kunnen hebben in