Wie bent u?

De Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique (APPA) werd opgericht in 1958 en erkend als openbaar nutsbedrijf in 1962. APPA is goedgekeurd door de Ministeries van Milieu en Volksgezondheid en buigt zich over alle kwesties met betrekking tot de luchtkwaliteit, zowel binnen als buiten, op lokaal en mondiaal niveau. Ze houdt zich dus met diverse thema’s bezig zoals de kwaliteit van de binnenlucht, koolmonoxide- vergiftiging, pollen, klimaatverandering, ….

Dankzij haar comités die over heel Frankrijk verspreid zijn, beschikt APPA over een brede nationale verankering die haar toelaat lokale acties uit te voeren. Voor de expertise van haar acties kan APPA ook rekenen op een netwerk van professionals met verschillende achtergronden (chemici, klimatologen, artsen, leraren-onderzoekers, deskundigen in menselijke en sociale wetenschappen, enz.). Dankzij de diversiteit op vlak van deskundigheid kan APPA de vraagstukken op vlak van luchtkwaliteit transdisciplinair benaderen.

Wat houden uw acties op vlak van BLK in?

Het hoofddoel van APPA is bij te dragen tot een individuele en collectieve bewustwording van de problematiek van de luchtkwaliteit. In dit kader lanceert zij innovatieve, praktische en realistische acties ter bevordering van de luchtkwaliteit en stimuleert zij de toegang voor iedereen tot wetenschappelijk onderbouwde informatie.

De activiteiten van APPA zijn uiteenlopend. In de eerste plaats zorgt ze voor wetenschappelijke monitoring, de resultaten hiervan geeft ze door aan instellingen, bouwprofessionals en het grote publiek. Deze monitoring stelt haar ook in staat haar acties uit te voeren en aan te passen aan de meest recente en relevante kennis. Om de kwaliteit van deze activiteit te waarborgen, vertrouwt APPA op haar multidisciplinair netwerk van deskundigen die de controle en validatie van de gegevens verzekeren.

APPA draagt ook bij tot grotere deskundigheid van de actoren via opleidingen op verschillende domeinen, die regelmatig in heel Frankrijk worden georganiseerd. Naast deze opleidingen begeleidt APPA de actoren ook bij de identificatie van noodzakelijke acties en het bevorderen van de uitvoering van verschillende initiatieven. Deze begeleiding stimuleert eveneens de uitwisseling van goede praktijken en de vorming van netwerken van actoren. Medewerkers en vrijwilligers van APPA dragen ook bij tot de ontwikkeling en opvolging van het overheidsbeleid rond klimaat, volksgezondheid en milieu.

Behalve bij professionals komt APPA ook tussen bij particulieren via activiteiten (workshops, educatieve rondleidingen, …), berichten in de media (geschreven pers, radio, televisie, …), op sociale netwerken of via participatieve benaderingen op lokaal niveau. APPA ijvert voor een beter begrip van de problematiek met betrekking tot luchtkwaliteit zodat iedereen op eigen niveau een speler kan worden.

Waarom acht u deze acties noodzakelijk?

Elke dag worden we op verschillende manieren blootgesteld aan heel wat vervuilende stoffen. Terwijl sommige blootstellingen min of meer gecontroleerd kunnen worden, is het veel complexer als het over de lucht gaat. Elke dag ademen we 15.000 liter lucht in en worden we zo in al onze leefruimtes blootgesteld aan aanwezige vervuilende stoffen. De gezondheidseffecten van deze verontreinigende stoffen in de lucht zijn steeds meer gekend dankzij de uitgevoerde studies (luchtweg-, hart- en vaatziekten, hormonale stoornissen, enzoverder).

Toch blijven veel mensen, zowel professionals als particulieren, slecht of onvoldoende geïnformeerd over de luchtkwaliteit. Zo is er bijvoorbeeld nog vaak een gebrek aan kennis over vervuilende stoffen, hun bronnen of effecten, of over hoe men moet optreden tegen luchtvervuiling, velen hanteren op dat vlak vaak zelfs slechte praktijken. Informatie en training over luchtkwaliteit, pijlers van de activiteiten van APPA, zijn daarom cruciaal voor de bescherming van het milieu en de gezondheid van iedereen.

De Interreg ET’Air projectpartners in de schijnwerpers!

Je zou ook interesse kunnen hebben in