Deze studie stelt de binnenluchtkwaliteit in energiezuinige gebouwen ter discussie. Gebouwen zijn momenteel goed voor 40% van het jaarlijks energieverbruik in de wereld. Om deze energiekosten te verminderen, worden steeds vaker energiezuinige constructies gebouwd. De uitstekende isolatiekwaliteit van deze gebouwen stelt een probleem op vlak van de binnenluchtkwaliteit. De luchtdichtheid door de isolatie kan immers de luchtverversing verhinderen en leiden tot een aangroei van vervuilende stoffen.

Onder de verontreinigende stoffen die vaak in de binnenlucht aanwezig zijn, vindt men aldehyde, waarvan de gezondheidseffecten al op grote schaal bestudeerd zijn. Formaldehyde is er één van. Formaldehyde kan voortkomen uit veel bronnen en de schadelijkheid voor de gezondheid is vandaag goed gekend. Om deze twee redenen richtte deze studie zich op deze verontreinigende stof. Het doel was om de accumulatie ervan in te schatten in een energiezuinig gebouw, in dit geval een school, om de hiermee gerelateerde gezondheidsrisico’s in kaart te brengen.

De school in kwestie is een recent gebouwde energiezuinige school met een programmeerbaar mechanisch double flux-ventilatiesysteem. De onderzoekers zijn gestart met een meting van de aldehydeconcentraties in de binnenlucht. In een tweede fase gingen ze na hoe groot het aandeel van formaldehyde was in deze concentraties. Formaldehyde bleek veruit de meest aanwezige aldehyde. Acetaldehyde kwam op de tweede plaats. De metingen toonden dus een significante aanwezigheid aan van aldehyde in deze energiezuinige school, en vooral formaldehyde en acetaldehyde. Deze bevindingen getuigen van de problematiek op vlak van binnenluchtkwaliteit in energiezuinige gebouwen.

Bovendien stelden de onderzoekers vast dat de formaldehydeconcentraties binnen dezelfde ruimte aanzienlijk varieerden, afhankelijk van hoe vaak de lucht wordt geventileerd. De concentraties van formaldehyde halveerden wanneer het ventilatiesysteem in werking was. Hetzelfde werd vastgesteld voor alle andere aldehyden, ook daar verlaagden de concentraties aanzienlijk zodra het ventilatiesysteem werd ingeschakeld.

Deze studie onderlijnt dus het belang van luchtventilatie in energiezuinige gebouwen. Een efficiënt ventilatiesysteem is van cruciaal belang voor een goede beheersing van de verontreinigende stoffen in de binnenlucht. Meer specifiek benadrukt de studie de efficiëntie van het double flux-ventilatiesysteem. Daarbij opteert men het best voor een programmeerbaar systeem waarmee men de ventilatie kan inschakelen zodra er mensen in het gebouw zijn. Zo vermijdt men een continue werking van de ventilatie en dus verlies op vlak van energiebesparing.

Dient opgemerkt te worden dat de in de school gemeten formaldehydeconcentraties onder de door ANSES vastgestelde drempelwaarde (100 microgram/m3) blijven. Double flux-ventilatie zorgen voor een betere controle van deze vervuilende stof maar een regelmatig onderhoud van het systeem is essentieel om de doeltreffendheid ervan te garanderen.

De studie is gratis te vinden op https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02379618.

Referenties: Trocquet C., Bernhardt P., Guglielmino M. et al. 2019: Near Real-Time Monitoring of Formaldehyde in a Low-Energy School Building, Atmosphere, vol. 10.

De meting van formaldehydeconcentraties in een energiezuinige school

Je zou ook interesse kunnen hebben in